مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- مالکیت فکری
روند داوری و ارزیابی اختراعات داخلی توسط دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/1 | 

۱-دریافت نامه الکترونیکی استعلام داوری توسط دانشگاه

۲-ارسال نامه از طریق پست الکترونیکی به مخترع  مبنی بر تکمیل و تحویل  مدارک جهت داوری

۳-نتیجه نهائی ارزیابی و داوری اختراع به سه حالت ذیل خواهد بود:

         الف) تایید: دارا بودن شرایط چهارگانه.

          ب) مردود: اختراعی مردود است که یکی از شروط چهارگانه ثبت اختراع را نداشته باشد.

          ج) مشروط: اختراعی مشروط است که افشای آن کامل نبوده و یا نیاز به تغییرات و ارائه مدارک بیشتری باشد. مخترع حداکثر یک هفته فرصت دارد تا مدارک خود را تکمیل نماید.

در صورت رد اختراع، دلایل مردودی به مخترع اطلاع­ رسانی خواهد شد تا در صورت اعتراض مخترع، وی یک بار فرصت دارد تا دلایل متقن و کافی برای موارد رد ارایه دهد. لازم است حداکثر در مدت یک هفته، فرم اعتراض به نتیجه داوری را تکمیل نموده و به گروه تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری دانشگاه ارسال نماید.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.8617.25930.fa.html
برگشت به اصل مطلب