مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- مالکیت فکری
شرح وظایف کمیته مالکیت فکری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/25 | 

·        بررسی علمی کلیه ادعاهای نوآوری و تأیید یا رد آن

·        تلاش برای ثبت نوآوریها و اختراعات

·        تلاش برای ایجاد زمینه خرید و فروش نوآوری

·        حمایت مالی و معنوی از مخترعین و نوآوران

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.8617.23244.fa.html
برگشت به اصل مطلب