مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- مالکیت فکری
رویه ثبت اختراع خارجی و استفاده از حمایت­های مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/1 | 
  1. مراجعه به نمایندگی کانون پتنت ایران در دانشگاه و آگاهی از شرایط و جزئیات بیشتر
  2. تکمیل فرم اولیه تقاضای ثبت اختراع خارجی به انضمام خلاصه محتوای اختراع مورد ثبت به زبان فارسی
  3. ارسال درخواست ثبت به کانون پتنت ایران توسط نماینده کانون پتنت در دانشگاه (جهت داوری اولیه)
  4. درصورت تایید اولیه اختراع، مخترع بایستی متن کامل اختراع خود را به زبان انگلیسی تحویل نماینده کانون پتنت نماید.
  5. پی گیری کلیه امور اداری از مرحله تشکیل پرونده تا مرحله گرنت توسط نماینده کانون پتنت در دانشگاه صورت می گیرد. پاسخگویی به مباحث فنی داوران اداره ثبت اختراع خارجی بر عهده مخترعان خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.8617.21936.fa.html
برگشت به اصل مطلب