مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فرصت‌های شغلی و کارآموزی
جذب نیرو توسط گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/10 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28081.69243.fa.html
برگشت به اصل مطلب