مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فراخوان‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲
معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان - ریاست جمهوری فراخوان حمایت از طرح های فناورانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28029.71192.fa.html
برگشت به اصل مطلب