مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فراخوان‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲
پروژه تحقیقاتی مشترک و گرنت های بین المللی معاونت علمی .... فراخوان معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28029.71154.fa.html
برگشت به اصل مطلب