مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فراخوان‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲
فراخوان حمایت از توسعه فناوری‌های نو ظهور و پیشرفته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28029.70940.fa.html
برگشت به اصل مطلب