مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فراخوان‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲
نظام ایده‌ها و نیازها - چالش هفته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/13 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28029.71041.fa.html
برگشت به اصل مطلب