معرفی مدیر مرکز معرفی مدیر مرکز

مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه خوارزمی

دکتر عطا شاکری      رزومه

 

عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی تهران

عضو شورای کارآفرینی دانشگاه

عضو شورای مرکز سیاستگذاری مرکز رشد واحدهای فناور

عضو کارگروه ارتباط با صنعت دانشگاه

عضو کمیته فنی دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست کشور

 

 مسئولیتها و عضويتهای پیشین

  • دبیر کمیسیون فنی تصویب طرح های منابع آب و توسعه ای معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان 1383-1380
  • دبیر کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آب منطقه ای فارس1389-1384
  • مشاور و داور طرح های پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران
  • مشاور و داور طرح های پژوهشی شرکت آب منطقه ای مازندران
  • عضو کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آبفای استان فارس1390-1389
  • عضو کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان1383-1381
  • عضو کمیته فني محیط زیست استانداری استان فارس1389-1388
  • مدیر اجرایی مهندسین مشاور زیست بوم سامانه شیراز 1390-1384

 

Email:

atashakeri@khu.ac.ir

shakeri1353@gmail.com