شیوه نامه اجرایی طرح های تحقیقات کاربردی دانشگاه خوارزمی شیوه نامه اجرایی طرح های تحقیقات کاربردی دانشگاه خوارزمی

شیوه نامه اجرایی طرح های تحقیقات کاربردی دانشگاه خوارزمی به منظور موارد زیر تدوین شده است:

  • نظام مند ساختن و یکسان­ سازي شیوه تدوین طرح های تحقیقاتی،

  • اجراي طرح­ ها و پروژه­ هاي تحقیقاتی اخذ شده از سوی دانشگاه،

  • اعمال نظارت دقیق و صحیح بر نحوه اجراي آنها،

  • ایجاد زمینه پاسخ­گویی مناسب به کارفرما،

  • تشریح شرح وظایف و نحوه تعامل مجریان طرح­ هاي فوق و دانشگاه،

  • استفاده بهینه از توانایی علمی محققان دانشگاه خوارزمی در چهارچوب مقررات و ضوابط پژوهشی.

 بر این اساس، واگذاري هرگونه طرح دانشگاه خوارزمی به اعضاي هیأت علمی و پژوهشگران، مطابق مفاد این شیوه­ نامه صورت می­ گیرد.

دانلود شیوه نامه اجرایی طرح های تحقیقات کاربردی دانشگاه خوارزمی

 

رای شما
میانگین (6 آرا)
The average rating is 4.333333333333333 stars out of 5.