درباره طرح بیست بیست درباره طرح بیست بیست

مرکز کارآفرینی دانشگاه خوارزمی با بررسی پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی در زمینه مهارت های مورد نیاز بازار، بیست مهارت کلیدی شناسایی، تعریف و اجرا کرد که با عنوان طرح بیست بیست از سال 1396 انجام می شود. مهارت های طرح بیست بیست عبارتند از:

 1. کار گروهی
 2. ارتباطات
 3. تصمیم گیری
 4. حل مسئله(توانایی یافتن راه حل ها و پاسخ های نوآور برای مسائل)
 5. نحوه جستجوی شغل
 6. برنامه ریزی
 7. استفاده از اطلاعات
 8. رهبری(توانایی راه اندازی تیم کاری)
 9. خلاقیت
 10. فناوری اطلاعات (به کارگیری فناوری مناسب در کار)
 11. خود انگیزشی
 12. تفکر انتقادی
 13. توانایی بهره گیری از زبان خارجی
 14. تسلط بر نرم افزارهای رشته تحصیلی یا صنف کاری
 15. قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف (شایستگی های میان فرهنگی)
 16. فکر ابداعی(خلاقیت و نوآوری)
 17. آگاهی های مربوط به سازمان، بنگاه و تجارت
 18. ایده پردازی و ارزیابی ایده ها
 19. مهارت های نوشتن
 20. توانایی سخن گفتن در میان جمع

فلسفه یادگیری بیست مهارت در بیست سالگی فلسفه یادگیری بیست مهارت در بیست سالگی

مهارت‌هایی مانند توانایی شهودی، استدلالی و انتقادی، کار گروهی و استفاده از اطلاعات، مهارت‌هایی هستند که قبل از ورود به بازار کار حتی برای کارهای تولیدی باید آموزش داده شوند.

جذب دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشـتن تواناییهـا و ویژگیهایی است که بخشی از آنها باید در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد شود.

در طرح بیست بیست (بیست مهارت در بیست سالگی) مهارت‌های کلیدی و اشتغال زا که دانشجویان همزمان با آموزش آکادمیک برای افرایش اشتغال‌پذیری می گذارنند، نحوه آموزش و ... شناسایی و معرفی می شوند. همچنین با بررسی تجارب سایر کشورها، نهادهای موثر و کارآمد در زمینه مهارت آموزی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پیشنهاد و شرح وظایفشان توضیح داده می‌شود.

به طور کلی مهارتها به سه دسته تقسیم می شوند:

 • مهارت های آکادمیک: که به رشته تحصیلی مربوط است.
 • مهارت های فنی حرفه ای: مربوط به یک شغل خاص است
 • مهارت های پایه اساسی:مهارت های پایه مربوط به شغل خاصی نیست اما در همه مشاغل  کاربرد دارد و اساسی است.  طرح بیست بیست به مهارت های پایه یا اساسی می پردازد

اهداف طرح بیست مهارت در بیست سالگی اهداف طرح بیست مهارت در بیست سالگی

 • - كاهش نرخ بيكاري دانش آموختگان از طریق افزایش مهارت های کلیدی
 • - تكميل  آموزش ها و شايستگي هاي حرفه اي دانشجویان كشور
 • -توسعه نهادی در آموزش عالی با رویکرد مهارت آموزی و  اشتغال پذیری
 • - تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز 1404
 • - تحقـــق سياســـتهاي اقتصـــاد مقـــاومتي
 • -تحقق دانشگاه های کارآفرین
 • - ايجاد بستر اشتغال دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي در بخش هاي غير دولتي
 • - كــــاهش زمــــان بيكــــاري جمعيــــت تحصــــيلكرده فعــــال اقتصــــادي كشــــور از طريــــق رويكــــرد آموزشهاي مبتني بر الگوي شايستگي
 •  اســـتفاده بهينـــه از ظرفيتهـــاي ســـخت افـــزاري، نـــرم افـــزاري، مغـــز افـــزاري و ســـازمان افـــزاري دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

پوستر طرح بیست بیست پوستر طرح بیست بیست