معرفی سامانه مدیریت ارتباط شهروندی (شهراه)

به استحضار می رساند وزارت راه و شهرسازی اقدام به راه اندازی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی به آدرس http://shahrah.mrud.ir به منظور پاسخگویی به درخواست های مردمی و ارائه خدمات الکترونیکی از جمله خدمت «حمایت از پایان نامه ها» نموده است. افراد متقاضی بایستی به منظور ثبت در خواست فوق به سامانه مذکور مراجعه و در قسمت خدمات پژوهشی، موضوع «حمایت از پایان نامه» را انتخاب و نسبت به ورود اطلاعات اقدام نمایند.