اجرایی کردن تفاهم نامه ها

تاکنون دانشگاه خوارزمی بیش از 100 عنوان تفاهم نامه با سازمان های مختلف منعقد کرده است که هریک از یان تفاهم نامه ها نیاز به پیگیری و عملیاتی کردن دارد. در این خصوص جلسه ای درحوزه معاونت پژوهش و فناوری برگزار شده است تا هریک از تفاهم نامه ها توسط کارگروهی در اختیار دانشکده های مرتبط قرار گیرد تا روند فعال شدن این تفاهم نامه ها پیگیری و تسریع شود.

در این کارگروه ها یکی از روسای دانشکده ها، دبیر کارگروه و دانشکده های مرتبط به عنوان عضو حضور دارند.